Årsmøtet vedtok forslaget fra styret om en fusjon mellom NWW og NORAM.

Seksti av 530 stemmeberettigede medlemmer deltok på årsmøtet som fant sted mandag 8. juni kl. 18:00.  26 medlemmer deltok digitalt og 34 hadde sendt inn fullmakter.

Under møtet presenterte styret hvorfor de mener fusjonen er nødvendig. Nordmanns-Forbundet har i flere tiår hatt et betydelig negativt driftsresultat og oppsparte midler er i ferd med å bli brukt opp. Til tross for at styret og administrasjonen gjennom flere år har nedlagt et stort arbeid for å snu utviklingen, har medlemskontingent og andre inntekter ikke vært tilstrekkelig til å finansiere foreningens aktivitet. Medlemskontingenter utgjorde i 2019 kun 4,2 % av inntektene.  En fusjon med søsterorganisasjonen Norge-Amerika Foreningen vil samle ressursene i en felles og mer slagkraftig organisasjon, og vil være den beste måten å sikre Nordmanns-Forbundets arv, idegods og verdier for fremtiden

Det ble en åpen diskusjon på årsmøtet mellom medlemmer og styret. Forslaget om fusjon krevde 2/3 flertall fordi det innebærer endring av vedtekter og navn. Fusjonen ble tilslutt vedtatt med 44 stemmer for. 14 stemte nei og 2 stemte blankt. Det foreslåtte styret ble også valgt inn, med Peder Chr. Løvenskiold som styrets leder.

Den nye organisasjonen får navnet Norge-Amerika Foreningen, og vil ha som formål å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring. Det nye styret vil nå, sammen med administrasjonen, starte arbeide med å finne gode løsninger som ivaretar begge organisasjoners medlemmer og interesser. Tilbudet til medlemmer som bor utenfor Nord-Amerika vil blant annet bli adressert. Vi kommer tilbake, men ber om litt tålmodighet, da det er mye som skal på plass i forbindelse med fusjonen. NWW er overtagende organisasjon, og alle nåværende medlemmer er medlemmer i den nye organisasjonen.

Agenda for årsmøtet

  1. Registrering av fremmøtte og evt. fullmakter
  2. Konstituering av møtet inkl. valg av 2 personer til signering av protokoll
  3. Årsberetning 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Forslag om sammenslåing av NWW og Norge-Amerika Foreningen/NORAM
    Presentasjon av den foreslåtte fusjonen, herunder nye vedtekter (inkl. nytt navn), valg av nytt styre og valgkomite, opptak av medlemmene i Norge-Amerika Foreningen/NORAM og overtakelse av midler fra oppløsingen av Norge-Amerika Foreningen/NORAM
  6. Eventuelt

Årsmøtet ble holdt digitalt fra kl. 18:00 -19:30 mandag 8. juni. 

Medlemmer som hadde betalt kontingent for 2019 eller 2020, samt livstidsmedlemmer, hadde møte- og stemmerett på årsmøtet.

Dokumentasjon til møtet
Årsberetning 2019

Signert avtale NWW og NORAM

Forslag til fusjon mellom NWW og NORAM

Forslag til vedtekter for Norge-Amerika Foreningen

Forslag til styre for Norge-Amerika Foreningen

Fullmakt for Årsmøtet 2020