Copyright © 2003 Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide.

 INNLEDNING

Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide er en verdensomspennende medlemsorganisasjon, og et kulturelt bindeledd mellom Norge og nordmenn bosatt i utlandet og venner av Norge.

Norgesskolen er en sommerskole for barn og ungdom i alderen fra 9 til og med 18 år. Skolen drives av Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide. Skolen er åpen for alle uavhengig av medlemskap i organisasjonen. Skolen er både for barn bosatt i utlandet og i Norge. Man trenger ikke norsk statsborgerskap for å delta.

Norgesskolen gir et tilbud i norsk språk og kultur og har som formål å:

 • øke elevenes kjennskap til norsk språk, kultur og historie
 • øke elevenes kjennskap til og interesse for Norge og norske forhold
 • bedre elevenes evne til å forstå kulturelle forskjeller på en positiv måte
 • gi elevene kunnskap om det norske skolesystems krav og metoder

Norgesskolen legger vekt på:

 • å tilby opplæring ved å benytte velkvalifiserte lærere, et godt undervisningsopplegg og inspirerende fritidsaktiviteter
 • at skolens språk er norsk og andre språk anvendes bare for å sikre nødvendig forståelse hos elevene
 • at skolen betraktes som en skole og ikke en sommerleir
 • at undervisningen skal gi elevene en positiv opplevelse og motivere til  videre læring og bruk av kunnskapen
 • å oppfordre til sosial nettverksbygging mellom elevene

VILKÅR FOR DELTAKELSE

 Følgende vilkår inneholder rammeverket som Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide organiserer Norgesskolen etter.

Betaling

 1. Vi vil betale elevens deltakeravgift til Norgesskolen i henhold til vilkårene i dette dokumentet og i tilsendte fakturaer.
 1. Eventuell avbestilling skal skje snarest mulig. Vi aksepterer å betale NOK 1500 av den samlede betaling til Norgesskolen hvis vi skulle velge å melde av studenten. Avmelding senere enn 15. juni resulterer i krav om betaling av halve betalingsbeløpet. Ved avmelding senere enn 2 uker før skolestart skal hele beløpet betales. Årsaken til dette er at samtlige ledere da er ansatt og vi har faste utgifter som må dekkes inn.
 1. Vi er innforstått med at dersom Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide avlyser skolen før skolestart og ikke tilbyr et alternativt opplegg, refunderes de deler av deltakeravgiften vi tidligere måtte ha innbetalt til Norgesskolen.
 1. Vi er innforstått med at Norgesskolen fastsetter deltakeravgiften på grunnlag av en økonomisk analyse av forventede utgifter, vurdert når skolen planlegges. Vi godtar at Norgesskolen forbeholder seg retten til å øke deltakeravgiften dersom Norgesskolen blir påført økte omkostninger utenfor deres herredømme, og at vi vil bli informert om årsaken til dette.

Sikkerhet og støtte

 1. Norgesskolen gjør sitt ytterste for å tilby en positiv opplevelse, men kan ikke garantere for deltakernes helse og sikkerhet. Vi er innforstått med at så lenge eleven deltar på skolen, må han/hun innhente tillatelse til uavhengige reiser eller utflukter utenfor skolens område.
 1. Vi er innforstått med at mens eleven deltar på skolen, skal han/hun ikke kjøre bil eller annet kjøretøy som i henhold til norsk lov krever sertifikat. Vi er innforstått med at manglende overholdelse vil utgjøre grunnlag for utvisning fra skolen og vil føre til hjemsendelse.
 1. Vi er innforstått med at elevene skal følge de reglene som fastsettes for skolen. Alvorlige brudd på disse reglene kan være grunn for hjemsendelse. Foreldre må betale hjemreisen i slike tilfeller. Vi vil gi studenten advarsler på forhånd og snakke med foreldre før en eventuell hjemsendelse.
 1. Vi er innforstått med at Norgesskolen har rett til å foreta de plasseringer eller omplasseringer på skolens internat som skolen anser som passende og at elevene skal akseptere plassering uavhengig av rase, trosbekjennelse eller hudfarge.
 1. Vi er innforstått med at Norgesskolen er uten erstatningsansvar for skader som hevdes å være forårsaket av handlinger eller unnlatelser fra elevenes side i skoleperioden, og at forfølgelse av eventuelle krav i forbindelse med slik skade er det ene og alene eleven og hans/hennes foreldre som har ansvaret for. Norgesskolen vil etter oppfordring fra vår side bistå med å anbefale passende advokater. Norgesskolen er imidlertid ikke forpliktet til å forsvare elevene mot krav basert på slike handlinger eller unnlatelser og kommer heller ikke til å besørge slikt forsvar.
 1. Lovgivningen mot bruk av narkotika er meget streng i Norge, og brudd kan medføre fengselsstraff. Vi er innforstått med at Norgesskolens elever må følge norsk lov. Hverken skolen eller myndighetene på elevenes hjemsted har mulighet til å beskytte elever mot straff som følge av befatning med ulovlige rusmidler eller annen ulovlig aktivitet. Vi er innforstått med at vi er ansvarlige for alle advokatsalærer og omkostninger i forbindelse med slike straffbare eller andre juridiske forhold. Vi er også innforstått med at bruk av tobakk og alkohol ikke er tillatt på skolen. Ved mistanke om alkoholmisbruk vil eleven bli kontrollert ved bruk av alkometer.

Avbrudd

 1. Norgesskolen forbeholder seg også retten til å utvise en elev og sende vedkommende hjem før tiden dersom hun/han bryter disse vilkårene eller utvikler atferdsmønstre eller handler på en måte som Norgesskolen etter eget valg avgjør ikke er i elevens eller skolens beste interesser. Eksempler: At en elev kjører bil (se pkt. 6) er grunn for utvisning. At en elev misbruker alkohol, bruker eller har befatning med narkotiske stoffer til ikke-medisinsk bruk (se pkt. 10) er grunner for utvisning.

Dersom en elev med eller uten vårt samtykke bestemmer seg for ikke å fullføre Norgesskolen, vil han/hun bli løst fra programmet og vil ikke ha rett til å forbli på skolen. Vi er innforstått med at skoletilbudet vil bortfalle i den gjenstående delen av skoleperioden.

Norgesskolen forbeholder seg retten til å avbryte en elevs deltakelse og sende han/henne hjem dersom han/hun utvikler en medisinsk tilstand som forhindrer han/henne i fortsatt å oppfylle skolens innhold på en aktiv måte, eller dersom medisinsk sakkyndige mener at pasienten bør bli transportert hjem for fortsatt behandling og pleie.

Vi er innforstått med at helseopplysningene som vi innleverer sammen med informasjonsregistreringen må være riktige og fullstendig fri for feil eller utelatelser. Dersom det oppstår alvorlige medisinske situasjoner etter registreringen, men før avreisen til skolen, vil vi straks melde fra om situasjonen til Norgesskolen. Vi er innforstått med at feil og utelatelser i helseopplysningene vil utgjøre en risiko for eleven og kan føre til hjemsendelse.

Vi er innforstått med at i situasjoner som beskrevet her vil vi ikke ha krav på refusjon av deltakeravgiften.

Transport og reiseopplegg

 1. Norgesskolen arrangerer reisen mellom Oslo Gardermoen flyplass eller Oslo sentrum og Norgesskolen og dekker utgiftene til dette. Alternativt kan elevene møte direkte på skolen i henhold til avtale mellom foreldre/verge, elev og Norgesskolen. Eleven vil selv dekke øvrige omkostninger som pådras mellom hjemstedet og Oslo. Foreldre/verge/familie kan gjerne selv hente eleven på Norgesskolen på avreisedagen. Norgesskolen vil også ordne transport fra Norgesskolen til Oslo Gardermoen flyplass eller Oslo sentrum på avreisedagen. Kostnad til reise til Oslo sentrum eller Oslo Gardermoen flyplass dekkes ikke av Norgesskolen.

Vi avtaler å overholde avreise- og hjemreisedatoene, reiseoppleggene, reisemåten og reiserutene som fastsatt av Norgesskolen. Vi er innforstått med at dersom vi ikke overholder disse oppleggene, vil vi kunne miste deler av skoletilbudet.

 1. Vi avtaler å tilbakebetale Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide eventuelle tilleggs- omkostninger til reiser og annet som pådras fordi en deltaker ikke overholder eventuelle dokumentkrav, aktuelle reisevilkår og ansvar eller på grunn av upassende oppførsel fra deltakerens side.
 1. Vi er innforstått med følgende vilkår vedrørende transport:

Ansvar

Ved valg av reiseselskap (land-, fly- eller sjøtransport) vil alle rimelige tiltak bli gjennomført for å sørge for at selskapet som velges oppfyller gjeldende kompetansekrav. Dersom Norgesskolen besørger reise for elevene, vil skolen ikke være ansvarlig for tap eller skade på person eller eiendom. Alle datoer, tider, reiseruter og valg av transportselskaper vil kunne endres, og Norgesskolen er ikke ansvarlig for uleilighet eller skader som følge av endring av reiseopplegg.

Bagasje og personlige eiendeler

Norgesskolen er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje eller andre personlige eiendeler. Videre skal ethvert krav som reises mot et transportselskap i forbindelse med skade på eller tap av eiendeler være begrenset til og underlagt vilkårene på billetten(e) eller transportkontrakten utstedt til eleven av leverandør av transporttjenester.

Medisinsk hjelp

 1. Vi er innforstått med at Norgesskolen krever at eleven har privat syke- og ulykkesforsikring dersom eleven ikke allerede er dekket i henhold til nasjonal helse- og ulykkesforsikringsplan (Folketrygden). Norgesskolen dekker ikke medisinske utgifter som pådras i skoleperioden eller etter at elevene har reist hjem, uansett om slike utgifter har sammenheng med forhold som oppsto under deltakelse på skolen.
 1. Vi er innforstått med at Norgesskolen ikke er ansvarlig for utgifter i forbindelse med medisinske forhold som eksisterte før avreisen, preventive medisiner eller vaksiner, tannpleie, briller, kontaktlinser, rutinemessige øyeundersøkelser, kosmetiske eller selvvalgte kirurgiske inngrep, uansett når de medisinske tjenestene ytes eller utgiftene pådras. Vi er innforstått med at dersom vår sønn eller datter har behov for slik behandling, kan vi bli kontaktet direkte av vårt barn eller skolen med forespørsel om tillatelse til inngrepet og midler til betaling, og at vi vil overføre det nødvendige beløpet direkte til vårt barn eller Norgesskolen.

Vi er innforstått med at deltakeren bærer det fulle ansvaret for transport og oppbevaring av eventuelt utstyr og medisiner som er nødvendig for behandling av eventuelle medisinske tilstander som deltakeren hadde før deltakelse på programmet. Vi vil ikke holde Norgesskolen ansvarlig for medisinsk behandling og pleie i forbindelse med sykdommer som deltakeren hadde før deltakelse på programmet. Vi avtaler å tilbakebetale Norgesskolen dersom skolen pådrar seg utgifter i forbindelse med de foran nevnte forhold.

 1. Endelig avgjørelse vedrørende medisinsk behandling og pleie treffes av foreldrene/vergen. Når det gjelder legebehandling og pleie er vi innforstått med og godtar følgende vilkår:

a) Ved valg av utøvere av medisinsk behandling vil alt som rimelig kan forventes bli gjort for å sørge for at disse oppfyller gjeldende kompetansekrav. Vi er innforstått med at regler om fortrolighet og legepraksis vil kunne begrense Norgesskolens tilgang til legejournaler og dokumentasjon vedrørende behandlingen av vår sønn eller datter.

b) Dersom det oppstår en medisinsk krise og tiden tillater det, vil Norgesskolen ta kontakt med oss og be om tillatelse til at det foretas kirurgisk inngrep eller annen nødvendig behandling. Dersom Norgesskolen imidlertid finner at tiden og forholdene ikke tillater at det tas kontakt med oss, gir vi skolen fullmakt til å samtykke til medisinsk behandling, utførelse av røntgenundersøkelse, anestesi, blodoverføring, medisinsk eller kirurgisk diagnose eller behandling og behandling på sykehus som anses som tilrådelig av og utføres under allmenn eller spesiell overvåkning av lege eller kirurg.

c) Dersom de behandlende leger anbefaler hjemtransport, opphører Norgesskolens ansvar når eleven forlater skolen.

d) Vi vil ikke holde Nordmanns-Forbundet/Norwegians Worldwide ansvarlig for noen handling i forbindelse med akutt behandling.

 

Andre forhold

 1. Vi er innforstått med og aksepterer at Norgesskolen kan bruke den personlige informasjonen som vi har skaffet tilveie her, i registreringsprosessen, og under deltakelse på skolen, og at skolen kan overføre slik informasjon til tredje part for et hvert hensyn som er nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig organisering og oppfyllelse av skoletilbudet. Vi forstår at informasjonen ikke vil bli solgt eller på annen måte utlevert til tredje part for noe som helst formål.
 1. Vi aksepterer at bilde(r) av vår datter/sønn kan brukes på vår hjemmeside, i andre sosiale medier, i artikler og annet markedsmateriell for Norgesskolen. Vi aksepterer også at vår datter/sønn kan være med i små videoopptak som publiseres i disse mediene.
 2. Jeg tillater at bilder og film av vår datter/sønn kan brukes i en lukket Facebookgruppe for Norgesskolen foreldre, elever og besteforeldre.
 1. Jeg tillater at norsk tv, radio og aviser kan filme eller intervjue eleven. Vi vil alltid spørre eleven selv om tillatelse på forhånd. Eleven vil ikke bli intervjuet eller filmet hvis vedkommende selv ikke ønsker det.

Hvis foreldre ikke ønsker at barnet/ungdommen skal tas bilder av eller bli filmet i det hele tatt, må det inngås en egen avtale med Norgesskolen om dette. I så fall, send en e-post til skolen@nww.no.

 1. Vi tillater Norgesskolen å kontakte oss før og etter skolen for å innhente statistisk informasjon, tilbakemeldinger, referanser og informasjon som gjelder Norgesskolens fremtidige aktiviteter.
 1. Dersom ett eller flere vilkår i denne avtalen er ugyldige eller ikke kan håndheves, skal dette likevel ikke ha noen innvirkning på gyldigheten av de gjenstående vilkår i denne avtalen.
 1. Denne avtalen og eventuelle krav og tvister som måtte oppstå i forbindelse med avtalen følger norsk lov. I slike tilfeller legges den norskspråklige utgaven av avtalen, ikke eventuelle oversettelser til grunn.