Vi har undersøkt hvordan den nye loven om dobbelt statsborgerskap kan ha innvirkning på ditt norske statsborgerskap. Finn situasjonen som gjelder for deg og se om den nye loven vil påvirke deg.

Photo: Pete Jelliffe / Flickr

Regjeringen har endelig lagt frem et forslag til ny lov som vil tillate at man kan ha flere statsborgerskap. Det betyr at mange som har måttet si fra seg sitt norske statsborgerskap snart vil kunne søke om å få det norske passet sitt tilbake igjen. Finn situasjonen som gjelder for deg og se om den nye loven vil påvirke ditt statsborgerskap.

Husk at disse endringene er ikke endelige, og vi har mulighet til å påvirke hvordan den nye loven skal se ut. Hvis du har innspill, ta kontakt med oss: info@nww.no.

Jeg er over 22 år og har måttet si fra meg statsborgerskapet for å få et annet statsborgerskap

Dersom du har tapt ditt norske statsborgerskap ved å skaffe deg annet statsborgerskap, kan du få tilbake ditt norske statsborgerskap. Du må oppfylle følgende kriterier:

  • Du må dokumentere at du har oppholdt deg til sammen seks måneder i Norge før fylte 22 år.
  • Du må levere uttømmende politiattest der du dokumenterer at du ikke er dømt til ubetinget fengselsstraff etter at du tapte ditt norske statsborgerskap.

Dette kalles gjenerverv av statsborgerskap. Melding om gjenerverv av statsborgerskap vil koste 1500 kroner.

 

Jeg er over 22 år og har mistet mitt statsborgerskap fordi jeg bor i utlandet

Dersom du har oppholdt deg i utlandet mesteparten av livet, og har bodd mindre enn to år i Norge (eller syv år i Norden) før fylte 22 år, har du mest sannsynlig tapt ditt norske statsborgerskap. Merk at dette kun skjer hvis du allerede har et annet statsborgerskap fra fødsel av.

Det vil ikke være mulig å få tilbake ditt norske statsborgerskap under den nye loven, ettersom lovendringen bare gjelder nordmenn som har gitt opp sitt statsborgerskap for å få statsborgerskap i et annet land.

Det er likevel mulig å få norsk statsborgerskap, men det stilles strengere krav. Loven krever at:

  • Du har bodd i Norge i minst et av de to siste årene.
  • 300 timer med norskundervisning eller at du kan dokumentere tilsvarende norskferdigheter.
  • Tilstrekkelig forståelse av det norske samfunnet. Du må bestå en prøve for å bevise dette.

Kostnaden for å søke på nytt om norsk statsborgerskap er 4200 kroner.

 

Jeg bor i utlandet, men har ikke blitt 22 år ennå. Vil jeg kunne beholde mitt norske statsborgerskap med den nye loven?

Den nye loven vil fortsatt kreve at statsborgere som bor i utlandet, og som fikk norsk statsborgerskap ved fødselen, må ha bodd minst to år i Norge (eller til sammen syv år i et eller flere nordiske land) før fylte 22 år for å beholde sitt norske statsborgerskap uten å søke om det.

Personer som ikke oppfyller betingelsene om tilstrekkelig botid i Norge eller Norden, kan søke og få innvilget å beholde sitt norske statsborgerskap så lenge de kan vise at de har oppholdt seg i Norge i til sammen seks måneder før fylte 22 år. Dette kan være fordelt på flere kortere opphold/ferier. Dette kalles bibehold av statsborgerskap. Hvis kravet om seks måneders opphold i Norge før 22 år ikke oppfylles kan man bli vurdert for«tilstrekkelig tilknytning» til Norge.

En søknad om å beholde statsborgerskapet må bli sendt til norske myndigheter før personen fyller 22 år (selv om loven tillater noe fleksibilitet i noen tilfeller).

Dersom du oppfyller kravene for å beholde ditt norske statsborgerskap vil du med den nye loven fullt lovlig beholde ditt norske statsborgerskap i kombinasjon med andre statsborgerskap.

Den nye loven foreslår ingen endringer i kravene om «tilstrekkelig tilknytning» til Norge. Det er fremdeles uklart hva «tilstrekkelig tilknytning» innebærer. I slike tilfeller er det opp til saksbehandlers skjønn å ta en helhetlig vurdering av saken.

 

Jeg kan få tilbake mitt norske statsborgerskap under den nye loven. Kan mine barn også bli norske statsborgere?

Dersom du kan få tilbake ditt norske statsborgerskap under den nye loven, vil dine barn under 18 år også ha rett til å søke om, og få innvilget, norsk pass, dersom de oppfyller følgende krav:

  • – De er under 18 år.
  • – De bor i Norge.
  • – De har avklart sin identitet.
  • – De har ikke blitt dømt for lovbrudd.

Personer over 18 år med foreldre som har fått tilbake sitt norske statsborgerskap, vil ikke få muligheten til å søke om norsk statsborgerskap på grunnlag av sine foreldre. De kan likevel søke norsk statsborgerskap på annet grunnlag.

Søknad om statsborgerskap for barn under 18 år koster 4200 kroner.

 

Jeg har blitt nordisk statsborger

Dersom du har tapt ditt norske statsborgerskap fordi du har blitt borger av et annet nordisk land, kan du få tilbake ditt norske statsborgerskap ved melding til norske myndigheter så lenge du bor i Norge. Hvis du fremdeles bor i utlandet vil du måtte betale en avgift på 1500 NOK eller mer for melding om gjenerverv av det norske statsborgerskapet.

Barn under 18 år av tidligere nordmenn som har blitt borgere av et annet nordisk land, vil automatisk få norsk statsborgerskap dersom deres foreldre gjenerverver sitt norske statsborgerskap og så lenge barna bor i Norge.

 

Fornøyd eller misfornøyd med den nye loven? Fortell oss hva du synes! Send oss en e-post på info@nww.no. Hvis du har spørsmål om spesifikke saker, meld deg inn i Norwegians Worldwide, så kan vi hjelpe deg!