Vi får mange spørsmål fra medlemmer og interesserte om når de kan søke om å få det norske statsborgerskapet sitt tilbake igjen. Det vil fortsatt ta tid, men her er en oversikt over saksgangen fremover.

Arbeidet om en lovendring for å tillate dobbelt statsborgerskap er i gang. Det er fremdeles uklart når en slik lovendring blir vedtatt i Stortinget og derfor usikkert når den trer i kraft. Et sannsynlig anslag er i løpet av 2019 eller 2020.

Her er en oversikt over prosessen fremover.

1) Departementshøring

Justisdepartementet la frem lovforslag om å tillate dobbelt statsborgerskap til høring rett før jul i 2017. Alle som har en mening om forslaget kan uttale seg innen 20. mars.

Siden da har det vært endringer i regjeringsapparatet og ansvaret for integrering, deriblant dette lovforslaget, er flyttet til Kunnskapsdepartementet. Det har ikke noe å si for selve høringen, men det er en mulighet for at denne flyttingen kan påvirke hvor lang tid resten av lovarbeidet tar.

2) Revidert lovforslag sendes Stortinget

Når høringen er over i mars, vil det være opp til Kunnskapsdepartementet å forberede et endelig lovforslag for Stortinget på bakgrunn av de tilbakemeldingene de har fått under høringen. Det er usikkert hvor lang tid forberedelsen vil ta. Tidligere har dette variert mye fra sak til sak, fra en snau måned til flere år. Dette usikkerhetsmomentet understreker viktigheten av at vi fortsetter å engasjere oss i denne saken, og legger press på regjeringen for å få et lovforslag til Stortinget fortest mulig.

3) En Stortingskomité tar over arbeidet

Når lovforslaget kommer til Stortinget, vil presidentskapet (det vil si Stortingets ledelse) plassere forslaget i en komité som skal presentere sin innstilling til lovforslaget for Stortinget.

4) Stortingshøring

Denne komiteen blir mest sannsynlig Kommunal- og forvaltningskomiteen. Komiteen vil mest sannsynlig sende lovforslaget ut på en ny høring, men denne andre høringen går raskere. Avhengig av når på året loven kommer til Stortinget, vil de ta et par uker til et par måneder fra komiteen har fått lovforslaget til behandling er gjennomført og et endelig vedtak er fattet på Stortinget. Flertallet av partier på Stortinget er for dobbelt statsborgerskap, så her bør det være kort prosess frem mot et Stortingsvedtak.

5) Loven trer i kraft

Fra en lov er vedtatt på Stortinget, vil det ta minst ett år før loven trer i kraft. Dette skyldes at Norge er tilknyttet Europarådets konvensjon om begrensning av tilfeller av dobbelt statsborgerskap, som krever ett års oppsigelsestid før endret lov trer i kraft.

Vi anslår derfor at det kan bli mulig å søke om dobbelt statsborgerskap i løpet av 2019 eller 2020.