Formål og virksomhet
 
§ 1. Nordmanns-Forbundets formål er å styrke forbindelsene mellom Norge og kvinner og menn av norsk ætt i utlandet, og å samle venner av Norge til felles arbeide for norsk kultur og norske interesser.
 
§ 2. Nordmanns-Forbundet fremmer sitt formål ved å organisere lokale avdelinger, ved utgivelse av tidsskrift og annet trykt materiell, ved generell opplysningsvirksomhet, ved veiledning av nordmenn og norskættede i utlandet, og samling av materiale som belyser utvandringens historie og utflyttede nordmenns liv og virke.
 
Medlemskap
 
§ 3. Alle som ønsker å bidra til Nordmanns-Forbundets formål kan bli medlemmer. Medlemskap kan også erverves av kommuner, bedrifter, institusjoner og organisasjoner mot en kontingent som fastsettes av Hovedstyret.
Livsvarig medlemskap erverves ved en engangskontingent som til enhver tid skal svare til 15 ganger årskontingenten.
Ethvert medlem har rett til den veiledning og praktiske bistand som det er mulig for Forbundet å gi, og mottar Forbundets tidsskrift.
 
Årsmøtet
 
§ 4. Årsmøtet er Nordmanns-Forbundets øverste myndighet. Årsmøtet sammenkalles av Hovedstyret, og holdes innen utgangen av juni måned. Møtet ledes av Rådets formann. Rett til å delta i årsmøtet har alle medlemmer av Forbundet.
Alle medlemmer har stemmerett. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør Presidentens stemmer utslaget.
 
§ 5. Årsmøtet behandler Hovedstyrets årsmelding og reviderte regnskap, og fastsetter kontingenten for kommende år. Det tar stilling til alle fremsatte forslag angående Nordmanns-Forbundets fremtidige virksomhet og treffer beslutning om lovendringer. Alle forslag som skal kunne realitetsbehandles, må være Hovedstyret i hende senest innen april måneds utgang, og skal fremlegges for Årsmøtet med Hovedstyrets innstilling.
 
Årsmøtet velger:
1. President og Visepresident ved særskilte valg for ett år av gangen;
2. Inntil 6 medlemmer av Hovedstyret for to år av gangen, slik at halvdelen kan tre ut hvert år. I tillegg er et medlem av Norge-Amerika Foreningens styre medlem av styret ex officio.
3. 20 medlemmer av Rådet, hvorav halvparten skal være bosatt i Norge og halvparten utenfor Norge, for to år av gangen. En halvpart av medlemmene er på valg hvert år.
4. 3 medlemmer av valgkomitéen som ledes av Rådets formann for to år av gangen. Valgkomitéen skal gi innstilling i alle valg som foretas av Årsmøtet.
5. Revisor for ett år av gangen.
 
Hovedstyret
 
§ 6. Hovedstyret består av Presidenten, Visepresidenten, inntil 6 medlemmer valgt av Årsmøtet, samt et medlem av Norge-Amerika Foreningens styre ex officio. Hovedstyret leder Nordmanns-Forbundets virksomhet. Det forbereder alle saker som skal legges frem for Årsmøtet, forvalter Forbundets midler, og ansetter Generalsekretær. Presidenten og Generalsekretæren har hver for seg rett til å tegne Nordmanns-Forbundets firma. Hovedstyret innkalles av Presidenten, og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer, deriblant President eller Visepresident, møter. 3 medlemmer kan kreve Hovedstyret innkalt, og det er da beslutnings-dyktig når 6 medlemmer møter.
I særlige tilfeller kan Hovedstyret innkalle Rådet til fellesmøte.
 
Rådet
 
§ 7. Nordmanns-Forbundets Råd består av tidligere presidenter og de av Årsmøtet valgte 20 medlemmer. Den sist avgåtte President er Rådets ordfører. Rådet velger selv sin viseordfører.
Rådet kan enten som gruppe eller ved enkeltpersoner bistå Hovedstyret i Nordmanns-Forbundets virke.
Rådet trer sammen til fellesmøte med Hovedstyret før Årsmøtet, og ellers når ordføreren, 3 medlemmer av Hovedstyret eller 6 medlemmer av Rådet krever det.
 
Lovforandringer
 
§ 8. Forslag om forandringer i disse lover må bekjentgjøres i Nordmanns-Forbundets organ, og fremlegges for Årsmøtet med Hovedstyrets og Rådets innstilling. For gyldig vedtak kreves to tredjedels flertall.
 
Oppløsning
 
§ 9. Hovedstyret kan beslutte oppløsning av Nordmanns- Forbundet etter at spørsmålet har vært drøftet med Rådet og forelagt Årsmøtet. Formue og eiendommer skal i så fall disponeres av Hovedstyret i samsvar med Forbundets formålsparagraf.