Høsten 2019 startet styret en prosess med sikte på å slå seg sammen med Norge-Amerika Foreningen. Formålet er å samles i én sterk organisasjon med fokus på transatlantisk samarbeid.

Våre foreninger er søsterorganisasjoner som har samarbeidet tett i mer enn 100 år. Vi har felles generalsekretær og kontorfellesskap i Rådhusgaten i Oslo. Fusjonen skal behandles av Årsmøtet i NWW mandag 8. juni.

Bakgrunnen for initiativet:

Svak økonomi
Nordmanns-Forbundet har i en årrekke tæret på egenkapitalen for å opprettholde driften. Til tross for flere initiativ som digitalisering, nedbemanning og en dreining mot interesseorganisasjon, har vi ikke lykkes med å få økonomien i balanse. Bemanningen er nå nede på et minimumsnivå, og det er ikke grunnlag for å drive organisasjonen videre uten tilførsel av kapital.

En viktig jobb er gjort
I 2016 tok NWW en helt ny rolle, da vi engasjerte oss for å endre statsborgerloven til å tillate dobbelt statsborgerskap. Dette har vært vår hovedprioritet de siste fire årene. Gjennom systematisk arbeid med det politiske miljø har vi bidratt til bedre rettigheter for våre medlemmer. Innsatsen førte frem og fra januar i år tillater Norge dobbelt statsborgerskap. Saken har stor betydning for våre medlemmer og vi gleder oss på deres vegne. Med dette er en viktig jobb gjennomført!

Det har vært stor oppslutning om vår merkesak dobbelt statsborgerskap, med et stort antall følgere i sosiale medier. Mange er dessverre «gratispassasjerer» som ikke ønsker å være med å betale for arbeidet som gjøres. Trenden med synkende medlemstall har derfor fortsatt.

NWW søker en fremtid med nye muligheter sammen med NORAM 
Den sammenslåtte organisasjonen vil få navnet Norge-Amerika Foreningen, og formålet vil være å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring.

Foreningen skal arbeide for:

Skoleelever – ved å fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, vår sommerskole for elever med norsk tilknytning som er bosatt i utlandet.
Studenter – ved å fortsette arbeidet med formidling av stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge og gi relevant og oppdatert informasjon til elever, studenter og skoleveiledere over hele landet.
Alumni – gjennom å etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.
Nettverk – gjennom å styrke og utvikle nettverket i Nord-Amerika, herunder medlemmer og alumni, samt organisasjoner og universiteter vi samarbeider med.

Fortsatt en medlemsorganisasjon
Norge-Amerika Foreningen fortsetter som en medlemsforening, der alle våre eksisterende medlemmer og alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen. Alle våre medlemmer vil fortsatt være medlem av den fusjonerte organisasjonen.

NWW og NORAM har helt fra begynnelsen har hatt sitt tyngdepunkt og flesteparten av sine medlemmer i USA. Det er derfor naturlig at den nye organisasjon har et transatlantisk fokus som bygger videre på allerede etablerte nettverk og samarbeid. Den sammenslåtte organisasjon skal se fremover, samtidig som det legges vekt på å ivareta begge foreningers lange historikk, blant annet gjennom en videreføring av samarbeidet med Norsk Utvandrermuseum.