Nå har du mulighet til påvirke politikerne. Norwegians Worldwide forteller deg hvordan du kan sende din egen uttalelse til nytt lovforslag om dobbelt statsborgerskap. Høringen er åpen frem til 20. mars 2018.

Du har nå mulighet til å si din mening om nytt lovforslag om dobbelt statsborgerskap. Høringen om ny statsborgerlov er ment å gi personer som blir påvirket av denne politiske beslutningen mulighet til å presentere sine synspunkter. Norwegians Worldwide vil sende inn et innspill på vegne av alle de nordmenn i utlandet vi representerer, men du har også selv sjansen til å sende ditt eget svar og bidra til en best mulig lov om dobbelt statsborgerskap.

Send inn din uttalelse til regjeringen her.

Vår uttalelse
På vegne av våre medlemmer vil vi sende inn en omfattende høringsuttalelse om hvordan vi synes loven bør bli. Vår uttalelse og en gjennomgang av loven, kan du finne her. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å lese det.

Send inn din egen uttalelse
Vi mener det er viktig at alle som engasjerer seg for dobbelt statsborgerskap benytter muligheten til å fortelle regjeringen hva de mener. Her har du en kort oppskrift på hvordan du kan skrive en god uttalelse til høringen og sende det inn på egen hånd.

Før du begynner å skrive uttalelsen, kan det være lurt lese deg opp på saken. Vi anbefaler at du leser høringsbrevet dersom du har mulighet til det. Du kan også lese vår oppsummering og forklaring av lovforslaget her .

En høringsuttalelse bør ha tre deler:

  • En innledning der du forklarer din situasjon og hvorfor du har interesse i denne saken.
  • Konkrete forslag til endringer av lovforslaget, med tydelige begrunnelser.
  • En konklusjon der du takker for muligheten til å uttale deg og kort oppsummerer dine viktigste poenger.

I tillegg bør du legge ved navn, kontaktinformasjon, og eventuelle organisasjoner du er medlem av.

Selve høringsuttalelsen bør ikke være lang. Selv om det kan være vanskelig å fatte seg i korthet, er det som regel veldig effektivt. Vær tydelig på hva du ønsker å formidle og vær høflig i tonen.

Når høringssvaret er skrevet ferdig skal den sendes inn på regjeringens nettside. Fristen for å uttale seg er 20. mars.

Nyttige linker:

Norwegians Worldwides gjennomgang av ny lov: https://nww.no/nb/si-din-mening-om-ny-lov-om-dobbelt-statsborgerskap/

Det nye lovforslaget: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-statsborgerloven–avvikling-av-prinsippet-om-ett-statsborgerskap/id2582695/

Den eksisterende loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-10-51

Norwegians Worldwides utkast til høringssvar: https://wordpress.idium.no/wp_nww_no/wp-content/uploads/2018/02/2018_02_28-Utkast-H%C3%B8ringssvar_NWW-Dobbelt-Statsborgerskap.pdf