Regjeringen har åpnet høring om nytt lovforslag som vil tillate dobbelt statsborgerskap. Norwegians Worldwide skal delta i denne høringen, og vil gjerne høre dine meninger om hvordan en ny lov bør bli. Les vår gjennomgang av loven her.

Høringen om ny statsborgerlov er ment å gi personer og organisasjoner som blir påvirket av denne politiske beslutningen mulighet til å presentere sine synspunkter. Norwegians Worldwide vil sende inn et innspill på vegne av alle nordmenn bosatt i utlandet.

Send oss dine innspill innen søndag 11. mars til info@nww.no

Les vårt utkast til høringssvar her.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å lese vår gjennomgang av den nye loven og komme med innspill hvis det er forhold som mangler eller noe som kan gjøres bedre.

 

Prinsippet om dobbelt statsborgerskap

Dette sier dagens lov:
Hovedregelen er at nordmenn kun skal ha ett statsborgerskap.

Dette sier det nye lovforslaget:
Det nye lovforslaget vil oppheve prinsippet om ett statsborgerskap, slik at nordmenn kan ha flere statsborgerskap samtidig.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide er glade for at regjeringen tar utfordringene rundt dagens lovverk på alvor og at den nå vil fjerne prinsippet om ett statsborgerskap.

Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil gjøre det enklere for nordmenn å bosette seg i utlandet og delta i sitt lokalsamfunn, uten å miste tilknytning og tilhørighet til Norge. Det vil også gjøre det enklere og mer attraktivt for nordmenn å reise tilbake igjen til Norge, der de får mulighet til å bidra med utenlandserfaring og internasjonal kompetanse til det norske samfunnet.

 

Muligheten til å få tilbake sitt norske statsborgerskap

Dette sier dagens lov:
Tidligere norske borgere kan få tilbake sitt norske statsborgerskap (gjenerverv) så lenge de oppholder seg i Norge, løser seg fra andre statsborgerskap, ikke har blitt idømt straff, og oppfyller krav om norsk- og samfunnsfagkunnskap.

Dette sier det nye lovforslaget:
Du som har tapt norsk statsborgerskap fordi du har tatt et annet statsborgerskap eller fordi myndighetene har løst deg fra det norske statsborgerskapet etter prinsippet om ett statsborgerskap, har ved melding rett til å bli norsk statsborger igjen. Du må selv bevise ikke å være ilagt ubetinget fengselsstraff i utlandet etter å ha tapt ditt norske statsborgerskap og du må ha oppholdt deg minst seks måneder i Norge før fylte 22 år.

Med denne endringen vil det fremdeles være tidligere nordmenn som ikke har rett til å få tilbake sitt statsborgerskap. Det gjelder bl.a. de som har tapt statsborgerskapet fordi de har bodd for lenge utenfor Norge. For dem gjelder eksisterende lovverk fortsatt, men forskjellen er at de ikke lenger trenger å løse seg fra andre statsborgerskap.

Egne regler gjelder for de som har nordisk statsborgerskap. Se Nordiske statsborgere nederst i denne artikkelen.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide vil gjøre det enklere å få tilbake sitt norske statsborgerskap. Vi støtter denne endringen, men mener samtidig at loven også bør inkludere tidligere nordmenn som har tapt statsborgerskapet sitt fordi de ikke har oppholdt seg nok i Norge og/eller ikke søkte om å beholde det norske statsborgerskapet før fylte 22 år.

 

Krav om opphold i riket for å beholde statsborgerskap

Dette sier dagens lov:
Dersom du har et annet statsborgerskap vil du tape ditt norske statsborgerskap dersom du ikke har bodd minst to år i Norge, eller syv år i Norden, før fylte 22 år.

Personer som ikke oppfyller kravet, men som kan dokumentere at de har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan søke om å beholde sitt norske statsborgerskap. Dette må skje før fylte 22 år. Dagens forskrift til statsborgerloven sier at tilstrekkelig tilknytning til Norge er en helhetsvurdering, men at minst totalt seks måneders opphold i landet før fylte 22 år anses som nok tilknytning.

Dette sier det nye lovforslaget:
Ingen endringer er foreslått.

Dette mener Norwegians Worldwide:
En ny lov om dobbelt statsborgerskap må speile de nye prinsipper lovendringen medfører, og dermed sikre at flere personer under 22 år, som står i fare for å tape sitt norske statsborgerskap på grunn av fravær fra Norge, skal få en lettere vei til å beholde sitt norske statsborgerskap.

NWW foreslår at kravet om botid på to år i Norge eller syv år i Norden, endres til et krav om samlet opphold i Norge og at oppholdstiden i riket senkes fra to år til seks måneder, slik at denne paragrafen bedre speiler dagens forskrift. Dette vil hjelpe personer å få tilbake sitt norske statsborgerskap selv om de har andre statsborgerskap. Vi ønsker også at personer som har tilstrekkelig tilknytning til Norge, men ikke oppfyller kravet om botid, skal kunne beholde sitt statsborgerskap ved å sende melding, i stedet for ved søknad.

 

Varsling

Dette sier dagens lov:
Personer som står i fare for å tape sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år som følge av fravær fra riket, har ingen rett til å bli varslet om at de kan miste sitt statsborgerskap.

Dette sier det nye lovforslaget:
Det nye lovforslaget foreslår ingen endringer av dagens praksis.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide ber myndighetene se på en løsning for å varsle personer som står i fare for å tape sitt statsborgerskap i god tid, slik at de har mulighet til å melde om bibehold av statsborgerskap før det går tapt.

 

Barn som bipersoners rett til statsborgerskap

Dette sier dagens lov:
Barn under 18 år av personer som skaffer seg norsk statsborgerskap, kan søke om å få norsk statsborgerskap, så lenge de oppfyller enkelte krav. Barnet må være bosatt i riket og ha oppholdt seg i Norge de to siste årene, klarlagt sin identitet, ikke være idømt straff, og må løse seg fra andre statsborgerskap.

Dette sier det nye lovforslaget:
Det nye lovforslaget fjerner kravet om at en må løses fra andre statsborgerskap.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide ber om at disse barna likestilles med barn født i utlandet med norske foreldre, slik at disse barna kan få norsk statsborgerskap ved melding, i stedet for ved søknad, så lenge de har klarlagt sin identitet.

 

Kostnad

Dette sier dagens lov:
Forskriften sier at søknad om statsborgerskap koster 4200 kroner.

Dette sier det nye lovforslaget:
Forslag til ny forskrift sier at personer som leverer melding for å få tilbake sitt norske statsborgerskap (gjenerverv) kan forvente at dette vil koste 1500 kroner. For personer som må søke om norsk statsborgerskap gjelder fortsatt dagens pris på 4200 kroner.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide mener kostnaden for gjenerverv bør være lavest mulig, og er positive til den foreslåtte kostnaden for å få tilbake sitt norske statsborgerskap er satt til 1500 kroner.

Samtidig mener vi at kostnaden for personer som søker norsk statsborgerskap for sine barn under 18 år er for høy. Norwegians Worldwide ønsker at prisen for barn som søker om statsborgerskap som følge av at sine foreldre får sitt norske statsborgerskap tilbake igjen, skal være den samme som sine foreldre, på kr 1500.

Vi ber også om at kostnaden for de som må søke eller melde om å beholde sitt norsk statsborgerskap før fylte 22 år må likestilles med prisen for melding om gjenerverv, altså kr 1500.

 

Nordiske statsborgere

Dette sier dagens lov:
Du som har blitt statsborger i et nordisk land kan ved melding få ditt norske statsborgerskap tilbake så lenge du har bosatt deg i Norge og løser deg fra andre statsborgerskap.

Barn under 18 år av den som har skaffet seg norsk statsborgerskap etter å ha vært nordisk borger, får automatisk norsk statsborgerskap så lenge den løses fra sitt gamle statsborgerskap.

Dette sier det nye lovforslaget:
Du må ikke lenger løses fra andre statsborgerskap for å få norsk statsborgerskap.

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide vil fjerne kravet om at tidligere norske statsborgere som har annet nordisk statsborgerskap må bo i Norge for å få tilbake sitt norske statsborgerskap.

 

Krav om politiattest

Dette sier dagens lov:
Alle som søker statsborgerskap i Norge må levere uttømmende politiattest som dokumenterer at vedkommende ikke er idømt straff.

Dette sier det nye lovforslaget:
Det nye lovforslaget opprettholder dette prinsippet, slik at det også gjelder personer som leverer melding for å få tilbake sitt norske statsborgerskap. 

Dette mener Norwegians Worldwide:
Norwegians Worldwide er opptatt av at det skal være minst mulig byråkratisk og kostbart å gi personer tilbake sitt norske statsborgerskap. For å gjøre denne prosessen så enkel som mulig for tidligere norske borgere, ønsker vi derfor at dette kravet fjernes. For barn under 18 år virker kravet om politiattest særlig unødvendig.

 

Send oss dine innspill innen 11. mars til info@nww.no