Etter nivå 1

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • forstå enkle beskjeder
 • uttrykke egne følelser, tanker og ønsker
 • presentere seg selv, stille og svare på spørsmål knyttet til egen person, familie, handlinger, hendelser og objekter i nære omgivelser
 • delta i enkle samtaler, spørre hva ting heter og hva ord betyr, gi uttrykk for at en ikke forstår og be om hjelp
 • forstå og bruke sentrale ord og uttrykk for å dekke grunnleggende behov i skolen og i fritiden
 • forstå og bruke vanlige høflighetsformer
 • uttale norske språklyder: vokaler, konsonanter, konsonantforbindelser og diftonger
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • beherske det norske alfabetet med små og store bokstaver
 • knytte bokstavene til lyder og trekke lydene sammen til ord
 • gjenkjenne navn, tall, logoer og skilt
 • samtale om sammenhengen mellom bilde og tekst i enkle sammensatte tekster
 • lese tilpassede tekster med flyt og sammenheng
 • forstå hovedideen i enkle faglige tekster, informasjonstekster og beskrivelser
 • skrive enkle tekster og beskjeder med funksjonell håndskrift og digitalt
 • fylle ut enkle skjemaer med personlige opplysninger
 • finne aktuelle bøker eller tekster på biblioteket og på Internett

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • eksperimentere med språklyder, ord og uttrykk, rim og regler
 • sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk
 • bruke enkle strategier for leseforståelse
 • gi eksempler på hvordan skriftbildet varierer avhengig av skriftsystem
 • samtale om forholdet mellom tale og skriftspråk
 • samtale om eget arbeid med å lære det nye språket og bruk av ulike læringsstrategier

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om innholdet i noen eventyr, sanger og dikt
 • samtale om innholdet i gåter, vitser eller andre humoristiske tekster
 • samtale om personer og handlinger i tekster fra dagliglivet, fortellinger eller annen litteratur

Etter nivå 2

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • snakke med tydelig uttale
 • gi uttrykk for egne meninger
 • beskrive seg selv, familie, venner, fritid, skole, arbeidsliv og nærmiljø
 • ta imot og gi informasjon og beskjeder i ulike situasjoner
 • samtale med og stille spørsmål til medelever om faglige emner og hendelser i hverdagen
 • samtale om innholdet i filmer, dataspill, litterære tekster og teaterstykker
 • lytte til andre og gi respons på fortellinger og beskrivelser
 • gjengi hovedinnholdet i dramatiserte eller illustrerte muntlige fremstillinger og fortellinger
 • forstå og bruke tall og størrelser i praktiske situasjoner

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • lese og forstå ulike typer tekster
 • finne frem til og gjengi med egne ord informasjon i enkle fagtekster
 • bruke grunnleggende regler for tegnsetting
 • uttrykke egne følelser og meninger i egen skriving
 • ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning
 • gi eksempler på hvordan ord og bilde virker sammen i tekster
 • skrive enkle fagtekster, sammensatte tekster, fortellinger og brev
 • fylle ut relevante skjemaer
 • bruke digitale medier til å skrive og gi hensiktsmessig respons på meldinger
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og hente tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • lese og forstå tabeller og grafiske framstillinger

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke grunnleggende strukturer for setningsbygning og tekstbinding
 • identifisere og beskrive ulike ordklasser og funksjonene til disse ordklassene
 • beherske ulike strategier for å lære nye ord og begreper
 • samtale om kommunikasjonsstrategier
 • bruke egne erfaringer til å snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål
 • beskrive og vurdere egen fremgang med å lære norsk

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • samtale om sentrale personer og handlinger i et utvalg skjønnlitterære tekster og tekster fra dagliglivet
 • fortelle om noen lokale og sentrale norske personer, steder og begivenheter
 • forklare betydningen av noen faste uttrykk, sentrale ordtak og språklige bilder
 • forklare hvordan valg av ord, stemmebruk og kroppsspråk kan uttrykke forskjellige holdninger
 • samtale om språklig mangfold i Norge
 • sammenligne ulike levesett, tradisjoner, omgangsformer og skikker
 • uttrykke egne tanker om personer og handlinger i norske TV-programmer, filmer og teaterstykker